recht  
  Personen- en familierecht Voorbeelden Erfrecht Geregistreerd partnerschap Wettelijke basis Rechtspersoon Wettelijke basis
in Nederland
Links  
  persoonsrecht
 
Erfrecht

Het erfrecht of erfenisrecht maakt deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie omschrijft of regelt. Het woord erfrecht kan ook gebruikt worden in de betekenis van het concrete recht van een persoon om iets concreets te erven. Een voorbeeld hiervan is het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid.
weegschaal en wetboek

Erfrecht in Nederland

Het erfenisrecht in Nederland is geregeld in boek 4 van het Burgerlijk wetboek.
Erfopvolging is de term die de wet daarbij gebruikt. Hiermee wordt uitgelegd dat de erfgenamen van de overleden persoon, omschreven als erflater, opvolgen.
De bezittingen en schulden vormen, door het aanvaarden van de erfenis, een deel van het vermogen van de erfgenamen.
Er worden 2 manier door de wet omschreven om erfgenaam te worden:
  • door versterf
  • door uiterste wil
Bij de eerste punt: door versterf van familierelatie kan men erfgenaam worden. De erfgenaam wordt ook wel wettig erfgenaam genoemd vanwege de uitgebreide regeling omschrijving door de wet.
De kinderen en de echtgenoot worden als eerste als erfgenaam aangewezen. Indien één van de kinderen reeds is gestorven dan is plaatsvervulling de volgende stap.

Wanneer de overleden erfgenaam zelf kinderen heeft worden die kinderen erfgenaam, dus nemen die de plaats in.
Dit wettelijk systeem kan doorbroken worden door het opzetten van een testament, ook wel de uiterste wil genoemd.
testament
Bij de notaris worden testamenten bewaard, maar dit is niet perse noodzakelijk.
Het Haags Testamentvormenverdrag verleend de Nederlander het recht om ook een geschreven testament (onderhands eigenhandig geschreven) op te maken zonder die te hoeven te bewaren bij bijvoorbeeld een notaris.
Het testament prevaleert boven de wettelijke regeling. Met betrekking tot de eigen kinderen geldt daarbij een duidelijke beperking. Eigen kinderen kunnen worden onterft via een testament, maar de kinderen moge ook in beroep gaan. Zij kunnen daarbij gebruik en aanspraak maken van de zogenaamde "legitieme portie".

Dit legt uit dat de nalatenschap waar de kinderen wettelijk gezien recht op hebben, ook al zijn ze onterft, opeisbaar is. De legitieme portie wordt middels een formule welke door de wet wordt gefaciliteerd, berekend.
 
click tracking